Tietoa hankkeesta  

Tarve

10% nuorista jää koulutuksen ulkopuolelle perusopetuksen päätyttyä

40% perusasteisesti koulutetuista on työttömänä

Hankkeen tavoitteet nousevat erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien asiakkaiden koulutukseen ohjauksen ja hakeutumisvaiheen palvelujen tarpeista. Tarpeesta kertovat myös tutkimustulokset, kuten Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman arviointiraportti (2015), jossa todetaan, että erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien henkilöiden opintojen keskeyttämisriski ja syrjäytymisvaara ovat selvästi kohonneet suhteessa muihin opiskelijoihin.

Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen. 

Kehittämistyön tuloksena syntyy valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli tukea tarvitsevan oppilaan ja opiskelijan ohjaukseen. Palveluita kehitetään perusopetuksesta ja jatkuvan haun kautta hakevien erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin. Toimintamallissa hyödynnetään toimintakyvyn kuvaamista osana ohjauksellista tukea.​

Tavoite

Toimenpiteet

KOULUTUKSET

Hanke järjestää maksuttomia koulutuksia nivelvaiheen toimijoille erityisen ja vaativan erityisen tuen hyvien ohjauskäytänteiden tunnistamiseksi ja jakamiseksi. Koulutukset on tarkoitettu perusasteen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille, opettajille, ohjaajille, uraneuvojille, opiskeluhuollon henkilöstölle, Ohjaamojen asiantuntijoille, etsivän nuorisotyön toimijoille, työpajojen henkilöstölle ja muille ohjausalan ammattilaisille. Koulutuksia järjestetään pääsääntöisesti kuudella paikkakunnalla: Helsinki, Jyväskylä, Mikkeli, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Menneiden koulutusten ohjelmat

YHTEISTYÖFOORUMIT

Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä siirtymävaiheen toimijoiden kanssa. Alueellisissa yhteistyöfoorumeissa alan ammattilaiset verkostoituvat ja kokoontuvat kehittämään yhdessä erityisen ja vaativan erityisen tuen ohjauspalvelukokonaisuutta. Tavoitteena on löytää ja jakaa valtakunnallisesti hyvin toimivia ohjauskäytänteitä perus- ja toisen asteen siirtymävaiheisiin. Yhteistyöfoorumeita järjestetään samoilla paikkakunnilla kuin koulutuksia: Helsinki, Jyväskylä, Mikkeli, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Menneiden yhteistyöfoorumien ohjelmat

ALUEELLISET PILOTIT

Hankkeessa toteutetaan pilotointeja nivelvaiheen ohjausmenetelmien testaamiseksi ja arvioimiseksi. Pilottien sisällöt ja toteutustapa vaihtelevat paikkakunnittain alueellisten tarpeiden mukaisesti. Esimerkkejä pilotoinneista ovat peruskoulunsa päättävien nuorten vertaisryhmätoiminta, jalkautuva nivelvaiheen opinto-ohjaus, nivelvaiheen tehostetut ohjauspalvelut sekä työpajayhteistyö (toimintakyvyn arviointi ja opotoiminta työpajoilla).

SELVITYSTYÖ

Hankkeessa toteutetaan selvitystyö ICF-viitekehyksen soveltuvuudesta erityisen tuen tarpeen määrittelyssä. Selvitys tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Selvityksen kautta tulee näkyväksi toimintakyvyn kuvaamisen hyödyt siirtymävaiheen tukena sekä vaativaan erityiseen tukeen liittyvät toimintakyvyn haasteet, joilla on vaikutusta jatko-opintojen suunnitteluun.

 

MATERIAALIA OHJAUKSEN TUEKSI

Hankkeessa tuotetaan materiaalia nivelvaiheen ohjauksen tueksi. Materiaalia voi käyttää esimerkiksi opotunneilla tai nuoren kanssa, joka pohtii jatkopolkujaan - tai miksei vaikkapa vanhempainilloissa. Materiaalia ohjauksen tueksi kootaan tänne.

ICF-asiantuntija Erja Kaakkuriniemi toi Vetovoimalan ensimmäiselle koulutuskierrokselle rautaisannoksen toimintakykytietoutta. 

ICF-luokitus (International Classification on Functioning, Disability and Health) on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka luo rakenteen toimintakyvyn kuvaamiselle. ICF edustaa biopsykososiaalista kokonaisvaltaista näkökulmaa toimintakyvyn kuvaamisessa ymmärtäen toimintakyvyn ja toimintarajoitteet moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Toimintakyky voi muuttua huomattavasti toimintaympäristön mukaan.

Oppilaan toimintakyvyn vahvuuksista ja haasteista on oppilaan, huoltajien ja opettajan hyvä saada yhteinen ymmärrys. Näin voidaan löytää oikeat keinot toimintakyvyn edistämisen tukemiseen. Oppilaan opintopolun siirtymävaiheissa olisi tärkeää saada tieto oppilaan toimintakyvystä ja sitä tukevista toimenpiteistä siirtymään oppilaitoksesta toiseen.

ICF-pohjaisia toimintakyvyn kuvaamisen välineitä oppilaanohjauksen tueksi ja tuen tarpeen arviointiin ovat mm. 

 

 

TOIMINTAKYVYN KUVAAMISEN HYÖDYT:

 • Edistää moniammatillista yhteistyötä tarjoamalla eri ammattilaisille yhteiset käsitteet ja ”saman kielen”.

 • Kuvataan oppilaan toimintakykyä, ei hänen persoonallisuuttaan. 

​​

 • Toimintakyvyn arvioinnin kautta oppilas oppii kuvaamaan ja ymmärtämään itseään, mikä vahvistaa osallisuutta ja antaa eväitä vaikuttaa oman elämän, koulutuspolun ja siirtymävaiheen suunnitteluun. 

 • Tuo oppilaan, huoltajat ja ammattilaiset saman, yhteisen asian äärelle ja keskustelun kautta lisää yhteistä ymmärrystä ja näkemystä.

 • Laaja-alaisella ja kokonaisvaltaisella toimintakyvyn kuvaamisella voidaan saada näkyväksi vaativan erityisen tuen tarve ja pystytään myös yksilöimään paremmin, mihin asioihin pyritään vaikuttamaan ja millä toimenpiteillä, jolloin tarvittava tuki saadaan kohdennettua täsmällisemmin.

 

Lue lisää: 

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

https://thl.fi/icf-koodit/

Toimintakykyajattelu ja toimintakyvyn kuvaaminen siirtymävaiheen tukena

Vetovoimalan välineitä toimintakyvyn tunnistamiseen nivelvaiheen ohjauksessa

Toimintakykyarvio.fi ja RUORI ovat ICF-luokitukseen pohjautuvia toimintakyvyn tunnistamisen ja kuvaamisen välineitä. Toimintakykyarvio.fi soveltuu esi- ja perusopetuksessa käytettäväksi ja RUORI toisen asteen oppilaitosten arviointimenetelmäksi. 

TOIMINTAKYKYARVIO.FI -PALVELU

Toimintakykyarvio.fi –palvelu avulla tuotetaan laaja-alainen kuvaus oppilaan toimintakyvystä yhdessä oppilaan, huoltajien ja arkeen osallistuvien ammattilaisten kanssa. Arvioitavia osa-alueita ovat oppiminen ja koulunkäynti, hyvinvointi, vuorovaikutus ja tulevaisuuden suunnittelu. Lisäksi on mahdollista valita täydentäviä osioita laajentamaan toimintakyvyn kuvausta.

Oppilas, huoltajat ja ammattihenkilöt arvioivat oppilaan toimintakykyä verkko-pohjaisella arviointityökalulla nykytilanteen perusteella, minkä pohjalta työkalu kokoaa erilaisia näkymiä toimintakyvystä. Kun merkitykselliset asiat on saatu näkyväksi, luodaan yhteisen keskustelun kautta suuntaviivoja jatkoa varten. 

RUORI - ERITYISEN TUEN TARPEEN ARVIOINTIMENETELMÄ

RUORI -erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä jakautuu viiteen osa-alueeseen: kiinnostus opiskeluun, opiskeluvalmiudet, voimavarat, yhteistyötaidot sekä arjentaidot ja asumisen taidot. Arviointiin voivat osallistua opiskelija verkostoineen sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa vastataan valitsemalla annetuista vaihtoehdoista sopivin. Itsearvioinnissa opiskelija arvioi suoriutumistaan omassa toimintaympäristössään, jossa toimintakykyä halutaan kuvata. Keskiössä on asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työskentely, jonka avulla kartoitetaan opiskelu- ja toimintakykyä edistäviä ja rajoittavia ympäristö- ja yksilötekijöitä. Henkilöstöarvioinnissa arvioidaan toimintaa nykytilanteen mukaan ja se mahdollistaa arviointitiedon koonnin.

TOIMINTAKYKYTIEDON HYÖDYNTÄMINEN:

 • ​Moniammatillisesti koottu arviointitieto tuo näkyväksi ja yhteiseen keskusteluun oppilaan toimintakyvyn vahvuudet ja tuen tarpeet, joilla on vaikutusta koulunkäyntiin ja oman opintopolun suunnitteluun.

 

 • Realistinen kuva omasta toimintakyvystä auttaa oppilasta itselle sopivien koulutusvalintojen tekemisessä.

 • Toimintakykyarviosta saatavaa tietoa voidaan käyttää oppimisen ja siihen liittyvän tuen järjestämiseen ja oppilaanohjauksen sekä pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena.

 • RUORI soveltuu käytettäväksi esimerkiksi nivelvaiheen ohjauksessa, opiskelijavalinnassa, opintojen alkutilanteen kartoituksessa sekä HOKSin laadinnassa.

 • Siirtyminen oppilaitoksesta toiseen on sujuvaa, kun koottu tieto oppilaan toimintakyvystä on myös uuden, vastaanottavan oppilaitoksen saatavilla. 

​​​​

 • Tutustu työkaluihin:

       www.toimintakykyarvio.fi​

       https://www.luovi.fi/ruoripeli

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson