Rupatteluja Rovaniemeltä

15.11.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

 

Kun neljä hanketta yhdistää voimansa, syntyy muutakin kuin logojen viidakko. Keväällä käynnistynyt yhteistyö verkostokartan kehittämisen parissa jatkui Rovaniemen toisessa yhteistyöfoorumissa, joka järjestettiin Lapin yliopistolla yhteistyössä Yhdessä osallisuuteen –hankkeen, Onni – psykososiaalisen tuen hankkeen sekä #Hyvinvoiva Amis –hankkeen kanssa. Toimijat nuorten palvelukartan ympärillä syvensivät tietämystään ja tiivistivät verkostojaan vaativan erityisen tuen osalta.

 

Tilaisuuden aluksi Minna Kestilä-Suopajärvi ja Tuija Kuusijärvi esittelivät palvelukarttaa, jonka Rovaniemen Vamos ja Ohjaamo ovat rakentaneet nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Palvelukartta auttaa kokoamaan hajanaisia palveluja kokonaisuuksiksi, selkeyttää verkostotoimijoiden työnjakoa ja helpottaa ohjautumista palveluihin oikea-aikaisesti. Keskustelua käytiin mm. opiskelijan oman osallisuuden huomioimisesta palveluiden oikea-aikaisuutta mietittäessä sekä verkostotyön merkityksestä sen varmistamisessa, että nuori pääsee etenemään polullaan. Keskeistä on nuoren kokemus siitä, että hän on se henkilö, jonka asioiden sujumiseksi verkostossa tehdään töitä ja että nuorelle luotaisiin onnistumisen kokemuksia. Tarvitaan kykyä havainnoida, onko nuori vielä siinä vaiheessa, että toisen asteen koulutukseen on edellytyksiä vai tarvittaisiinko kenties vielä vuosi elämänhallinnan harjoittelua ennen ammatilliseen koulutukseen siirtymistä. Tärkeää on oikea ajoitus ja realistinen käsitys valmiuksista, joita tarvitaan toisen asteen opinnoissa pärjäämiseen. Lisäksi keskusteltiin palaverikäytänteistä moniammatillisissa työryhmissä, minkä osalta kehittämisideana nousi esiin yhteisesti jaettujen palaverikäytänteiden luominen verkostoyhteistyöhön.

Tilaisuus jatkui kolmessa pienryhmässä työpajatyöskentelyllä, jonka tarkoituksena oli palvelukartan jatkokehittäminen vaativan erityisen tuen tarpeet ja monialaisuus huomioiden. Mitä yksilöllisissä tapauksissa tapahtuu, vastaako palvelukartta, löytyykö sen kautta polkuja? Mikä on koulutuskentän tarve verkostokartalle - tarvitaanko koulutuksen tukipalveluista oma kartta, johon on koottu opiskelua mahdollistavia palveluja ja tukimuotoja? Työpajoista kantautui innokasta keskustelua, kun yhdessä kartoitettiin alueen palveluita vaativan erityisen tuen nuorille sekä pohdittiin työelämään nivellystä monimuotoisissa tapauksissa. Kiitos Rovaniemi - yhteisistä keskusteluista ammennetuilla aineksilla on hyvä jatkaa palvelukartan työstämistä alueen toimijoiden työtä mahdollisimman hyvin palvelevaksi.

27.9.2019

KOULUTUS

"Tuetko toimijuutta, luotsaatko tulevaisuuteen?"

 

Tämä elämä -hanke ja Vetovoimala yhdistivät voimansa syksyllä 2019 järjestäen yhteisen, maanlaajuisen koulutuskiertueen teemalla "Tuetko toimijuutta, luotsaatko tulevaisuuteen?" Molemmat kolmivuotiset hankkeet ovat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella toimivia ja niitä yhdistää kiinnostus nuorten tulevaisuudesta ja nivelvaiheen ohjauksesta. Nuorten osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin tukeminen nähdään molemmissa hankkeissa tärkeinä.

Kiertue starttasi käyntiin Rovaniemeltä, missä oli koolla hieno kaarti lappilaista moniammatillista osaamista nivelvaiheen molemmin puolin. Ruskaan taittuvan taivaan alla todettiin yhteisesti, että jos et koe itseäsi tervetulleeksi joukkoon, ei oppimisellekaan ole sijaa. Lapin AVI tarjosi tilaisuudelle erinomaiset puitteet ja kohtaamisen teemaan sukellettiin kasvotusten keskustellen sekä uusia ohjauksellisia työkaluja kokeillen. Huoli kouluunkiinnittymisestä on erityisesti tukea tarvitsevien nuorten kohdalla, tämän osoittavat muun muassa kouluterveyskyselyt. Huolen sijaan päivässä keskityttiin kohtaamista mahdollistaviin ohjauksellisiin keinoihin. Suvi Lakkalan ja Lauri Lantelan johdattelemana keskustelu kohdentui koulun ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin tukemiseen. Tulevaisuuden suunnitteluun annetulla tuella on yhteys toisen asteen opintoihin hakeutumiseen ja opiskelusta innostumiseen. Perhetausta on yhteydessä siihen, kuinka nuori hakee apua ja suhtautuu tulevaisuuteensa.

 

Keskustelua käytiin myös kohtaamista tukevasta toimintaympäristöstä sekä tukea tarvitsevan oppilaan onnistuneesta ohjauspolusta. Siirtymä on sujuva silloin kun siirtymää ei tunnu juuri olevan. Vetovoimalan nettisivuilta löytyy hyviä käytänteitä siirtymän tukemiseen. Tilaisuus päätettiin Tämä elämä -hankkeen peleihin tutustuen. Play-kaupasta löydät Tämä elämä -sovelluksen, jolla saat käyttöösi oman vahvuuspelisi ja osallisuutta tukevan ryhmäpelin. 

Vetovoimala ja Tämä elämä kiittävät osallistujia antoisasta päivästä ja

kiertue jatkaa kohti Mikkeliä!

22.3.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

 

Rovaniemen ensimmäinen yhteistyöfoorumi kokosi yhteen kuusikymmentä ohjauksen osaajaa Pohjois-Suomen alueelta rakentamaan yhdessä onnistuneita ohjauspolkuja. Aamupäivän infokarusellissa kuultiin alueen ohjauspalveluista: Redun toimijat kertoivat erityisen tuen palveluista yleisessä ammattioppilaitoksessa ja Luovin edustajat vaativan erityisen tuen palveluista ammatillisessa erityisopetuksessa. Lisäksi esittäytyivät Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön palvelut sekä Lapin sairaanhoitopiirin Mielitiimi.

 

Osallistujat saivat esittää kysymyksiä, joihin infokarusellin asiantuntijaraati vastasi. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, miten tunnistetaan tuen tarpeet, mitkä ovat erityisen tuen mahdollisuudet yleisessä ammattioppilaitoksessa ja miten opiskelukuntoisuutta arvioidaan. Haasteeksi monien opiskelijoiden kohdalla todettiin itseohjautuvuuden vaatimus opetuksen ollessa vähemmän strukturoitua toisella asteella. Tärkeää onkin saada elämänhallinnalliset taidot riittävälle tasolle, jotta opiskelu mahdollistuu. Tilanteissa, joissa elämänhallinta ja itseohjautuvuus kaipaavat vielä vahvistusta, on parempi vaihtoehto ohjata nuori ensin valmentavaan koulutukseen kuin tutkintotavoitteiseen koulutukseen epäonnistumaan. Pudokkuuden ehkäisemiseen todettiin tarvittavan poliittisia päätöksiä ja lisäresurssia ammatillisiin oppilaitoksiin; korjaavien toimenpiteiden sijaan resurssointia tulisi suunnata enemmän ennaltaehkäisevään työhön. 

Iltapäivän ratkaisupajoissa keskusteltiin toimivista käytänteistä ja huolenaiheista kolmessa teemaryhmässä, joista yksi keskittyi oikea-aikaiseen ohjaukseen perusopetuksessa sekä onnistuneeseen tiedonsiirtoon, toinen erityisen tuen palveluihin toisella asteella ja kolmas muihin ohjaaviin tahoihin nuoren ohjauspolulla. Kehittämisideana käynnistyi palvelukartan laadinta, jossa ajatuksena on koota Rovaniemen alueen toimijat, vapaaehtoistahot ja muut palvelut yhteen toimijakaavioon, jonka keskiössä on erityistä/vaativaa erityistä tukea tarvitseva nuori. Prosessia luotsaa Ammattiopisto Luovin Rovaniemen yksikkö yhdessä Vetovoimalan hanketoimijoiden kanssa. Syksyllä 2019 Rovaniemellä käynnistyy hankkeen toimesta myös nuorten vertaisryhmäpilotti, jossa ovat mukana Nivavaaran koulu, Rantavitikan koulu, Luovi ja Redu. Palataan näihin teemoihin seuraavassa yhteistyöfoorumissa syksyllä - pysythän kuulolla! 

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson