Rupatteluja Rovaniemeltä

22.3.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

 

Rovaniemen ensimmäinen yhteistyöfoorumi kokosi yhteen kuusikymmentä ohjauksen osaajaa Pohjois-Suomen alueelta rakentamaan yhdessä onnistuneita ohjauspolkuja. Aamupäivän infokarusellissa kuultiin alueen ohjauspalveluista: Redun toimijat kertoivat erityisen tuen palveluista yleisessä ammattioppilaitoksessa ja Luovin edustajat vaativan erityisen tuen palveluista ammatillisessa erityisopetuksessa. Lisäksi esittäytyivät Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön palvelut sekä Lapin sairaanhoitopiirin Mielitiimi.

 

Osallistujat saivat esittää kysymyksiä, joihin infokarusellin asiantuntijaraati vastasi. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, miten tunnistetaan tuen tarpeet, mitkä ovat erityisen tuen mahdollisuudet yleisessä ammattioppilaitoksessa ja miten opiskelukuntoisuutta arvioidaan. Haasteeksi monien opiskelijoiden kohdalla todettiin itseohjautuvuuden vaatimus opetuksen ollessa vähemmän strukturoitua toisella asteella. Tärkeää onkin saada elämänhallinnalliset taidot riittävälle tasolle, jotta opiskelu mahdollistuu. Tilanteissa, joissa elämänhallinta ja itseohjautuvuus kaipaavat vielä vahvistusta, on parempi vaihtoehto ohjata nuori ensin valmentavaan koulutukseen kuin tutkintotavoitteiseen koulutukseen epäonnistumaan. Pudokkuuden ehkäisemiseen todettiin tarvittavan poliittisia päätöksiä ja lisäresurssia ammatillisiin oppilaitoksiin; korjaavien toimenpiteiden sijaan resurssointia tulisi suunnata enemmän ennaltaehkäisevään työhön. 

Iltapäivän ratkaisupajoissa keskusteltiin toimivista käytänteistä ja huolenaiheista kolmessa teemaryhmässä, joista yksi keskittyi oikea-aikaiseen ohjaukseen perusopetuksessa sekä onnistuneeseen tiedonsiirtoon, toinen erityisen tuen palveluihin toisella asteella ja kolmas muihin ohjaaviin tahoihin nuoren ohjauspolulla. Kehittämisideana käynnistyi palvelukartan laadinta, jossa ajatuksena on koota Rovaniemen alueen toimijat, vapaaehtoistahot ja muut palvelut yhteen toimijakaavioon, jonka keskiössä on erityistä/vaativaa erityistä tukea tarvitseva nuori. Prosessia luotsaa Ammattiopisto Luovin Rovaniemen yksikkö yhdessä Vetovoimalan hanketoimijoiden kanssa. Syksyllä 2019 Rovaniemellä käynnistyy hankkeen toimesta myös nuorten vertaisryhmäpilotti, jossa ovat mukana Nivavaaran koulu, Rantavitikan koulu, Luovi ja Redu. Palataan näihin teemoihin seuraavassa yhteistyöfoorumissa syksyllä - pysythän kuulolla! 

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson