Vetovoimalan vuoden kuulumisia


Uuden toimintakauden käynnistyessä on hyvä pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan mennyttä. Lukuvuonna 2018-2019 Vetovoimalan tilaisuudet tavoittivat lähes 800 ohjauksen ammattilaista. Iso kiitos kaikille tapahtumiimme osallistuneille ja yhteistyökumppaneille!


Menneen toimintavuoden koulutuskierros koostui seitsemästä koulutustilaisuudesta eri puolilla Suomea. Vaativaa erityistä tukea ja toimintakykyä nivelvaiheen ohjauksessa käsittelevät koulutukset kokosivat yhteen kaikkiaan 260 opetus- ja ohjausalan ammattilaista usealla eri paikkakunnalla. Helsingin koulutuspäivässä nuorisotutkija Antti Kivijärvi avasi näkymiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden polkuihin. Kuopiossa ja Mikkelissä tutkijatohtori Henri Pesonen lähestyi osallisuuden teemaa kuuluvuuden tunteen käsitteen kautta ja kertoi, mitä koulussa voidaan tehdä kuuluvuuden tunteen tukemiseksi. Oulussa yliopistonlehtori Aino Äikäs puhui vaikeavammaisten nuorten koulutuskokemuksista ja siirtymävaiheista sekä nuoren osallisuuden huomioimisesta koulutuspolun suunnittelussa. Jyväskylän tilaisuudessa psykologian tohtori Sami Määttä kertoi toisen asteen opintojen keskeyttämisen riskitekijöistä ja motivaatiosta ja Kajaanissa saimme kuulla kokemuspuheenvuoron kolmen ADHD-oireisen lapsen ja perheen arjesta äidin näkökulmasta.


Lisäksi järjestimme pienemmille kohderyhmille erisisältöisiä täsmäkoulutuksia, joihin osallistui yhteensä 120 nivelvaiheen osaajaa. Aiheina koulutuksissa olivat toimintakyvyn tunnistamisen ja kuvaamisen menetelmät, jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen, oppimisvaikeuksien tunnistaminen sekä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) ohjauksen viitekehyksenä. Lue lisää koulutuksista täältä.


Ympäri Suomea järjestettiin 15 yhteistyöfoorumia, jotka kokosivat yhteen 380 nivelvaiheen toimijaa. Foorumeissa verkostoiduttiin ja kehitettiin yhdessä vaativan erityisen tuen ohjauspalvelu-kokonaisuutta alueelliset kipukohdat ja kehittämistarpeet huomioiden. Foorumien sisältöihin voi perehtyä nettisivuillamme, jonne on koottu tilaisuuksien antia paikkakuntakohtaisesti. Kiitämme ohjausverkostoja innosta toimia kanssamme yhteistyössä sekä saamastamme palautteesta ja kehittämisaihioista.Uuden toimintavuoden koittaessa siirrymme yhä tiiviimmin kehittämistyön fokukseen ja yhteistyöfoorumit muuttuvat joukkotapahtumista kohti pienempien kehittämistiimien toimintaa tarttuen kohdennetusti paikkakunnilta nousseisiin kehittämiskärkiin. Samalla kokoamme kehittäjätiimien hyviä käytänteitä jakoon paikallisesti ja valtakunnallisesti.Keväällä 2019 hankkeen puitteissa pilotoitiin mm. peruskoulunsa päättävien nuorten vertaisryhmätoimintaa. Oulussa toteutetussa pilottiryhmässä oli mukana 11 nuorta kolmesta eri koulusta, koulujen henkilökuntaa, nuorisotyöntekijöitä ja Vetovoimala-hankkeen toimijoita. Ajatus vertaisryhmätoiminnalle on, että tuettua siirtymistä tietyille oppilaille on tehtävä riittävän varhain ja ryhmään valittiin nuoria, joiden katsottiin hyötyvän lisäohjauksesta.


Ryhmä kokoontui kevään aikana viisi kertaa ja tapaamisissa tutustuttiin oppilaitoksiin ja erilaisiin nuorille suunnattuihin palveluihin sekä tehtiin itsetuntemusta vahvistavia ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä harjoituksia. Palaute toiminnasta oli rohkaisevaa, joten jatkamme tapaamisia vielä syksyn ajan. Käynnistämme myös uusia vertaisryhmäpilotointeja Ouluun, Rovanie-melle ja Jyväskylään; lisäksi tulossa on pilo-tointi 8.-luokkalaisten TET-jaksoista Luovilla.


Koulutusten, yhteistyöfoorumien ja pilotointien lisäksi Vetovoimalassa työstetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa selvitystyötä ICF-viitekehyksen soveltuvuudesta erityisen tuen tarpeen määrittelyssä. Selvitysaineisto kerättiin menneen toimintakauden aikana ja aineiston analyysi on työn alla. ICF-selvityksen tuloksia esitellään Vetovoimalan loppuseminaarissa syksyllä 2020 – tulethan kuulolle!


Oletko jo huomannut, että uudistetuille nettisivuillemme on koottu hankkeessa tuotettua sekä muuta materiaalia nivelvaiheen ohjauksen tueksi? Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi opotunneilla tai nuoren kanssa, joka pohtii jatkopolkujaan - miksei vaikkapa vanhempainilloissakin. Pääset tutustumaan niihin täällä.Paljon on jo tehty, mutta vielä on työsarkaa jäljellä. Yhdessä hyvin käynnistyneiden yhteistyöverkostojen kanssa on hyvä suunnata innokkain mielin kohti uutta toimintavuotta ja jatkaa kehittämistyötä. Vetovoimaista alkavaa syksyä kaikille – tavataan koulutuksissa ja foorumeissa!Inspiroivaa elokuuta toivottaen,


Ninni Sormunen

Opintoneuvoja

Ammattiopisto LuoviHeidi Alatalo

Projektityöntekijä

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson