Polkuni perusopetuksesta toiselle asteelle

Päivitetty: 16. joulu 2019


Istahdimme Luovin Oulun yksikön uuden johtajan Merja Peterin kanssa hetkeksi vaihtamaan kuulumisia kuluneesta syksystä. Merja aloitti Luovin Oulun yksikön johtajana elokuussa ja kulunut syksy oli tuonut tullessaan monia uusia asioita ja iloisia kohtaamisia luovilaisten kanssa. Syksyn aikana hän oli ehtinyt tavata myös entisiä oppilaitaan ja kuulla heidän kokemuksiaan Luovissa opiskelusta.


Aluksi uusi paikka saattaa jännittää, mutta iloinen ja lämmin vastaanotto auttaa uuteen sopeutumisessa, niin opiskelijoilla kuin työntekijöilläkin.

Merja ehti työskennellä perusopetuksessa 32 vuoden ajan monissa eri kouluissa, joista viimeisimpänä Oulun kaupungin Tiernan koulussa erityisopetuksen ja johdon tehtävissä. Noista vuosista erityisesti hänen mieleensä oli jäänyt yhteistyö erityisen tuen oppilaiden, huoltajien sekä monien yhteistyötahtojen kanssa - myös Luovin. Merja oli työssään ohjannut oppilaita monissa eri elämäntilanteissa jatkopoluille luottavaisin mielin, että nuoret löytävät oman paikkansa ja heistä pidetään huolta. Monet kohtaamiset Luovin opiskelijoiden kanssa ovat avanneet Merjan silmiä siinä, että Luovi sopii opiskelupaikkana tosi monille, joilla on koulunkäynnissä tai oppimisessa monenlaisia tuen tarpeita eikä yleisen ammattioppilaitoksen tarjoama erityinen tuki riitä. Yhteisen työn tavoitteena Merja nosti esiin nuorten kokonaishyvinvoinnin vahvistamisen. "Että näemme nuorissa sen potentiaalin, mitä heissä on ja mahdollistamme oppimisen.” Hän kannustaakin peruskoulun toimijoita lähtemään enemmän pois koulumiljööstä oppilaiden kanssa.


Mielestäni TET -jaksoja voisi olla peruskoulun aikana enemmän ja niihin tulisi panostaa riittävästi ohjausta.

Merja toivoi, että nuorten työelämävalmiuksia harjoiteltaisiin koko peruskoulupolun ajan ja valmennettaisiin monin eri keinoin toiselle asteelle hyödyntäen koko ympäröivää yhteiskuntaa. Ammatilliseen koulutukseen siirtyjillä moni asia koulunkäynnin ja oppimisen arjessa muuttuvat ja keskustelimme siitä, millaisia valmiuksia nuorten tulisi harjoitella. Totesimme yhdessä, että mielestämme nuoret tarvitsevat rohkeutta kohdata uusia tilanteita ja ihmisiä. Valmiuksia voi ensin vahvistaa ryhmänä ja pikkuhiljaa taitojen vahvistuessa itsenäisemmin. Koulujen tulisi myös mahdollistaa työelämään tutustumisia turvallisen aikuisen ohjauksessa. Osa nuorista tarvitsee siinä enemmän ohjausta ja oppimisympäristöjen muokkaamista.


Merja iloitsi siitä, että Luovin Oulun ja Muhoksen yksiköissä pilotoidaan tulevana talvena AmisTET -jaksoja, joissa pilottikoulujen 8. luokkalaiset saavat mahdollisuuden tutustua ammatilliseen koulutukseen ja ammattialoihin turvallisessa oppilaitosympäristössä, tutun aikuisen tukemana, jos jostain syystä työelämään TET-jaksolle meneminen ei ole vielä ajankohtaista.


On hyvä, että ohjausyhteistyö nuorten kanssa aloitetaan jo aikaisemmin kuin vasta 9. luokalla, jolloin moni erityisen tuen nuori tulee Luoviin viikon kestävään koulutuskokeiluun.

Ohjauspalveluja on tärkeää kehittää. Koulutuskokeiluja on Luovissa järjestetty jo pitkään ja Merjallakin oli paljon kokemusta siitä, miten koulutuskokeilun aikana nuoren ammatinvalinta ja jatko-opiskelusuunnitelmat ovat selkiintyneet. Koulutuskokeilun aikana pääsee Luovissa opiskeluun tutustumaan käytännössä. Tutustuminen Luoviin madaltaa kynnystä myös hakeutua opiskelemaan ja yhteistyön avulla löytyy jokaiselle nuorelle se paras jatkosuunnitelma, mihin hakeutua peruskoulun päätyttyä. Kun tullaan tutuiksi, syntyy luottamus, joka on onnistuneen yhteistyön perusta ja osa oppilaista hyötyy siitä, että he pääsevät tutustumaan eri opiskeluvaihtoehtoihin jo 8. luokalla. Joskus suunnitelmien tekeminen vaatii aikaa. Myös tuen ja ohjauksen tarpeita toisen asteen opintoihin pitää selvittää ennakkoon. Vielä tärkeämpänä Merja näki sen, että erilaiset käytännönläheiset tutustumispäivät mahdollistavat vahvuuksien tunnistamisen ja niiden esiin nostamisen, minkä Merja näki Luovin vahvuutena.


Nuorille pitää antaa positiivista palautetta toiminnasta, nähdä hyvää ja hyödyntää sitä ohjauksessa.

Merja oli kohdannut syksyllä entisen Luoviin ohjaamansa oppilaan, joka oli kertonut, miten tärkeää nivelvaiheen tuki oli hänelle ollut ja nyt hän oli opiskelupolulla matkalla eteenpäin. Noiden tärkeiden siirtymävaiheiden ja niissä onnistuneiden polkujen rakentamisessa nivelvaiheen opinto-ohjaajan, NOPO-opon roolin Merja näki todella tärkeänä. Hän iloitsi siitä, että Tiernan kouluunkin perustettiin aikoinaan NOPO-opon tehtävä ja nivelvaiheen ohjaustyötä kehitettiin yhdessä. Nyt hän näkee työssään sen merkityksen. Merjan työn missio on, ”ettei yksikään tippuisi” pois edellytystensä mukaiselta polultaan vaan saisi tukea ja ohjausta tarvittaessa. Nivelvaiheessa saattaen vaihtaminen ja yhteistyö lähettäviin kouluihin on tärkeää.


Ollaan yhdessä nuoren asioissa, ei oppiainekeskeisesti vaan nuoren kokonaishyvinvointiin panostaen ja katsomalla vähän pidemmälle tulevaisuuteen.

Ammatillisen koulutuksen polulla voi olla monta haaraa ja pitää oppia luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa mennä eteenpäin kohti omia tavoitteita, mutta matkaa ei tarvitse taivaltaa yksin. Myös huoltajat ovat todella tärkeää saada mukaan tähän yhteistyöhön. Merja totesikin, että ”onnistuneen ohjaustyön keskiössä on aina kohtaaminen". Merja toivoi, että Vetovoimala-hankkeen aikana pystytään yhteishakusysteemiä, hakuohjausyhteistyötä ja ohjauspalveluita kehittämään niin, että hakijoiden polut itselle sopivaan oppilaitokseen ja koulutukseen mahdollistuisivat helpommin, myös vaativan erityisen tuen hakijoilla ja he saavat riittävästi ohjausta suunnitelman rakentamiseen ja jatkopoluille siirtymiseen. Merja kannusti kovasti toisen asteen toimijoita ottamaan yhteyttä peruskoulun toimijoihin opiskelija-asioissa, jotta saattaen vaihtaminen toteutuu.


Kaiken yhteistyön lähtökohtana näimme onnistuneen kohtaamisen ja yhteisen tahtotilan viedä asioita eteenpäin.


Kirjoittaja:

Jaana Heikkinen

Luovin hakutoimiston opinto-ohjaaja

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson