Lukio joustavana ja vaihtoehtoisena opintoväylänä


Erityisopetusta on alettava järjestää kaikissa lukioissa vuodesta 2021 alkaen. Aiemmin toteutuneet ylioppilastutkintoon liittyvät erityiset järjestelyt saavat nyt rinnalleen vankempia tukimuotoja lukio-opintojen aikana. Erityisopetus ja muu oppimisen tuki yksilöllisten tarpeiden mukaisesti voi olla merkittävä seikka arvioitaessa vaativan erityisen tuen opiskelijan mahdollisuuksia selviytyä lukio-opinnoista osana opiskelu- ja urapolkua toisella asteella. Ajan, toiston, soveltamisen ja eriyttämisen mahdollisuudet muun muassa luovat monelle vaativan erityisen tuen opiskelijalle edellytyksiä opiskella lukio-opintoja.


Aikuislukioihin on tähänkin mennessä hakeuduttu erilaisilla taustoilla ja monenlaisten vaiheiden kautta. Työpajat, Valma-koulutus, tutkintotavoitteinen koulutus ja eri ohjaavat tahot ovat aikuislukioon saapuvien opiskelijoiden edeltäviä tahoja. Myös perusopetuksen toiselle asteelle ohjaamisessa ovat aikuislukion suuremmat joustamisen ja tuen mahdollisuudet voineet olla hakeutumisperusteina. Kevennetty ohjelma on mahdollistanut opintojen etenemiseen tarvittavaa prosessointiaikaa. Kaikkia oppiaineita ei tarvitse hallita vahvasti lukio-opinnoissakaan.


Ammattilukio on Marjatta Rautiaisen (2013) mukaan kolmas tie tavallisen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välissä. Ammattilukiossa opiskelija kokoaa ammatillisten ja lukio-opintojen opetussuunnitelmista joko kaksois- tai kolmoistutkinnon. Moni 16-vuotias ei vielä osaa päättää tulevaisuutensa suuntaa. Ammattilukio tarjoaakin hyvän väylän jatko-opintokelpoisuuksiin ja samalla valmistumisen ammattiin.


Opintopolku-ohjauspalvelu on pitänyt sisällään harkinnanvaraisen valinnan lukioon. Peruskoulun keskeyttäminen tai ulkomaisen tutkinnon suorittaminen voivat olla lukioon harkinnanvaraisen valinnan perusteena. Harkinnanvaraisen valinnan on tehnyt oppilaitos opiskelijoista, jotka ovat hakeneet ennen hakuajan päättymistä.


Lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden (LOPS-2019) mukaan lukioissa tarjotaan aiempaa enemmän tukea ja mahdollisuuksia opintojen etenemiseen opiskelijoilla. Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden näkökulmasta lukion opettajien tarjoama ohjaus henkilökohtaisena, pienryhmämuotoisena tai opintojaksomuotoisena lisäävät varmasti osallisuutta, toimijuutta ja luottamusta omaan osaamiseen. Oppimisen esteettömyys ja saavutettavuus sekä oppimisen vaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen ovat erinomainen yleissivistävän koulutuksen tavoiteltu tukemisen tila myös lukiossa. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ja asiantuntijoiden hyödyntäminen auttavat tukimuotojen suunnittelussa ja tuen toteutuksessa käytännössä. Kun lukion toimintakulttuurin tulee tukea opiskelijan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa, on perusteissa luotu hyvät raamit erityisopetuksen toteutumiselle lukiossa.


Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että lukio on ollut ja entistä enemmän tulee olemaan yksi harkinnanarvoinen opiskelupaikka toisella asteella myös vaativan erityisen tuen opiskelijoiden keskuudessa. Yleissivistävän koulutuksen jatkumoa ajatellessa varmasti opiskelijan oma motivaatio on keskeisellä sijalla. Huoltajien ja opiskelijan ymmärrys ja näkemys opiskelutaidoista, opiskelijan kyvykkyydestä ja voimavaroista muodostavat pohjan lukiovalinnan realistisuudelle. Kokeilemallahan sekin selviää, niin kuin moni asia tässä maailmassa.Sanna Komu

ohjaava opettaja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson