Kevään hakuajat jatko-opintoihin lähestyvät – löytyykö jatkopolku kaikille peruskoulunsa päättäville

Haluamme kovasti, että jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle löytyy oma jatko-opiskelupolku”, totesi Laivakankaan koulun oppilaanohjaaja Meri Hirvonen. Tämän tärkeän asian äärellä istahtivat hetkeksi juttelemaan Laivakankaan koulun opo Meri ja Luovin hakutoimiston opo Jaana.


Opon työssä kohtaa monenlaisia nuoria. Erityistä tukea sekä tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on peruskouluissa kasvanut. Jokaisen nuoren kohtaaminen ja siirtymävaiheen ohjausyhteistyö jatko-opiskelupolkujen mahdollistamiseksi on opinto-ohjauksessa tärkeää. Meri muisteli niitä onnistumisen tarinoita, kun hyvällä yhteistyöllä ne haastavimmatkin ja monimutkaisimmatkin polut on saatu rakentumaan peruskoulusta toiselle asteelle: ”On mahtavaa, kun joku entinen oppilas tulee kertomaan, miten elämä on kantanut häntä elämässään eteenpäin kohti aikuisuutta”.Jatko-polkujen rakentaminen on yhteistä työtä nuorten, heidän perheidensä ja monien eri tahojen kanssa. Arjessa yhteistyössä ovat mukana myös koulujen aineenopettajat ja erityisopettajat:”Onneksi tätä työtä ei tarvitse tehdä yksin”, huokaisee Meri. Opoille lähestyvä kevät tarkoittaa paljon tapaamisia, ohjaustyötä ja verkostoitumista. Päällisimpänä mielessä ovat ne nuoret, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnittelemiseen. Esimerkiksi Luovin koulutuksiin kevään haku avautuu peruskoulunsa päättäville nuorille opintopolussa 13.3. Siihen mennessä nuoret ratkaisevat sen, mihin he hakeutuvat. Uuden edessä monet tunteet nousevat pintaan – myös perheissä. Vanhemmat saattavat kysyä huolestuneina, että miten lapsemme tulee pärjäämään uudessa koulussa. Ollaan tilanteessa, kun pitää luopua tutusta ja turvallisesta oppimisympäristöstä ja aikuiskontakteista sekä ryhmästä, jonka mukana on peruskoulutaivaltaan käynyt. Pitää opetella luottamaan uusiin ihmisiin ja sopeutua ajatukseen uuteen oppilaitokseen siirtymisestä. Osalle oppilaista uusi on jännittävä ja mielenkiintoinen asia, mutta jollekin toiselle asiaan sopeutuminen vaatii aikaa.


Erilaiset tutustumismahdollisuudet jatko-opiskelupaikkoihin ovat tärkeitä mahdollisuuksia nuorille saada tietoa ja erityisesti kokemuksia eri ammattialoista ja oppilaitosten arjesta päätöstensä tueksi. Meri on kokenut, että yksilöllisen oppilaanohjauksen tarve on lisääntynyt. Opon työtä Meri kuvailee yksilölliseksi tulevaisuuteen valmentamiseksi. Nuoret löytävät aika hyvin tietoa eri ammattialoista ja tutkinnoista. Enemmän he tarvitsevat ohjausta urasuunnitteluun, itsetunnon sekä pystyvyyden tunteen vahvistamiseen. Opon rooli on myös vahvistaa toivoa, että oma opiskelupolku löytyy. Koulutuskokeilut ja tutustumiset tarjoavat nuorelle, vanhemmille ja koulun aikuisille mahdollisuuden tutustua toisiinsa etukäteen ja alkaa rakentamaan polkua peruskoulusta toiselle asteelle. Koulutuskokeilujen päätteeksi esimerkiksi Luovissa pidetään yhteinen keskustelu, johon myös vanhemmat ja muu oppilaan lähiverkosto on tervetullut mukaan. On aikaa ja tilaa kysymyksille sekä yhteisille pohdinnoille nuoren tulevaisuudesta. ”Kun saa itse kokeilla ja onnistua, niin usko omiin taitoihin vahvistuu. Koulutuskokeilussa löytyy ehkä uusia asioita, joista kiinnostua. Positiivinen palaute omista taidoista ja valmiuksista vahvistaa itsetuntoa. Itsetunnon vahvistuessa usko omaan oppimiseen ja selviytymiseen vahvistuu, joten nuori vastaakin itse vanhempien kysymykseen, että ”kyllä minä pärjään siellä uudessa oppilaitoksessa” Jaana ja Meri toteavat.


Tällä hetkellä Meriä huolestuttaa hieman se, riittääkö ohjausaika kaikille. Merin mielestä nuoret tarvitsevat tiedon lisäksi aikaa ja motivaatiovalmennusta, joka on hänen kokemuksensa mukaan tullut laajemminkin osaksi koulujen oppilaanohjausta. ”Rakennetaan yhdessä siltaa toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Tähän valmennus -ja rakennustyöhön tarvitaan moniammatillisia osaajia, mutta ennen kaikkea tahtotilaa ja oikeaa asennetta. Kyse ei ole siis vaan ammatinvalinnasta vaan paljon laajemmasta ohjaustyöstä, jossa uusia työkaluja ja yhteistyömuotoja nuorten kanssa tarvitaan. Esimerkiksi vertaistukiryhmät on koettu hyvinä työmuotoina. Näitä kehitetään myös Vetovoimala hankkeessa”, kertoi Jaana ja haastoi Laivakankaan koulun mukaan hankkeen kehittämistyöhön.


Merin seinällä on taulu, jossa lukee: ”Jatka sitä mikä toimii. Jos jokin ei toimi, kannattaa kokeilla jotain muuta”. Merin kokemuksen mukaan ohjaus jatko-opintoihin tulee aloittaa jo 8. luokalla. Nuoret tekevät tutkimusten ja kokemusten mukaan ratkaisunsa jo 8. luokalla: ”Jos yhteistyö vaikkapa Luovin kanssa aloitetaan vasta 9. luokalla, voimme olla jo myöhässä. Nuorten tulee päästä tutustumaan eri koulutusvaihtoehtoihin ja oppilaitoksiin riittävän ajoissa. Myös Luovin työntekijöitä toivotaan jalkautuvan tänne Laivakankaan koululle kohtaamaan nuoria ihan arkisissa tilanteissa. Onnistunut kohtaaminen voi olla ratkaiseva tekijä, kun tehdään valintoja, joissa kavereiden mielipiteillä voi olla aika suuri vaikutus”. Tässä nivelvaiheessa nuorille tulisi mahdollistaa hyviä kohtaamisia tärkeiden asioiden äärellä. Jokainen tulisi kohdata omana itsenään ja meillä pitää olla aikaa heidän ajatuksilleen ja kysymyksilleen.


Opojen suuri toive on, ettei yksikään peruskoulunsa päättävä nuori jäisi yksin kysymystensä kanssa tai ilman tukea ja ohjausta jatkopolkujen suunnittelussa, jos sitä tarvitsee.


Pohdintoja toteuttamassa:

Laivakankaan koulun oppilaanohjaaja Meri Hirvonen

Luovin hakutoimiston opinto-ohjaaja Jaana Heikkinen

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson