Mietteitä Mikkelistä

28.11.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

 

”Yhteistyössä ja toinen toisensa tuntemisessa on voimaa!"

 

Ihastuttava Tertin Kartano täyttyi vilkkaasta puheensorinasta, kun Mikkelin alueen yhteistyöfoorumi pyöräytettiin käyntiin kolmenkymmenen ohjausalan ammattilaisen voimin keskiviikkona 28.11.2018. Paikalla oli monipuolinen joukko toimijoita perus-opetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen molemmilta puolilta: Mikkelin peruskouluista, alueen ammattiopistoista, lukioista, perus- ja toisen asteen opiskeluhuollosta, ohjaamosta sekä muista sosiaali- ja terveyspalveluista. Jatkossa toivomme mukaan myös lisää nuorisotyön toimijoita.

Päivän aluksi saimme nauttia herkullista aamupalaa samalla toisiimme tutustuen ja uusia yhteyksiä luoden. Tämän jälkeen Jyväskylän yliopiston psykologian tohtori Sami Määttä johdatti osallistujat päivän teemaan puhumalla toisen asteen opintojen keskeyttämisen riskitekijöistä ja motivaatiosta. Peruskoulussa ilman todistusta jää 0,5% oppilaita, ammatillisessa koulutuksessa peräti 6,5%. Suurena huolenaiheenamme ovat juuri ne nuoret, jotka nippa nappa selviävät toiselle asteelle, mutta tarvitsisivat paljon tukea opintoihin kiinnittyäkseen. Opiskelu ja oppimisympäristö muuttuvat toiselle asteelle siirryttäessä erilaiseksi, eikä tarvittavaa tukea välttämättä ole saatavilla. Olisi äärimmäisen tärkeää löytää jo perusopetuksen aikana ne nuoret, jotka tarvitsevat todennäköisesti tukea toiselle asteelle siirryttäessä ja opintojen aloituksessa, kohdentaa tukea heille ja varmistaa näin opintoihin kiinnittymistä. Koulutuksen keskeyttämiseen ja sen myötä mahdolliseen koulutukselliseen syrjäytymiseen vaikuttavat erityisesti kognitiiviset haasteet ja oppimisvaikeudet, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä motivaation puute. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat myös toisiinsa ja tuen riittävyys nivelvaiheessa ja etenkin uusien opintojen alussa on riskiopiskelijoiden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tutkimustieto vaikutti olevan linjassa kentällä työskentelevien ammattilaisten kokemusten kanssa.

Luento-osuuden jälkeen käytimme aikaa toisiimme tutustumiseen ja pohdimme ryhmissä erilaisia alueellisia vahvuuksia ja haasteita nivelvaiheen osalta. Nivelvaiheen onnistumisen kulmakivenä nähtiin riittävän varhain tapahtuva tiedonsiirto. Hyväksi todettu käytäntö alueella on Etelä-Savon ammattiopiston edustajien kierros perusopetuksen kouluissa keväisin ja sitä käytäntöä aiotaan hyödyntää vastaisuudessakin. Tämän toimintamallin lisäksi pohdimme, että kolmannelta sektorilta eli järjestöiltä voisimme saada hyödyllistä lisätukea nivelvaiheisiin. Yhdessä päätimmekin, että seuraaviin yhteistyöfoorumeihin kutsutaan mukaan myös paikallisia järjestötoimijoita.

Kehittämiskohteita ja haasteita löytyi sekä rakenteista että toimintatavoista. Yksi suuri rakenteellinen ongelma on, ettei Mikkelin seudulla ole erityisammattioppilaitosta. Näin ollen vaativaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ohjautuu yleisiin ammattioppilaitoksiin ja riittämättömistä tukitoimista johtuen opinnot keskeytyvät usein jo ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana. Totesimmekin yhdessä, että koulutukselliseen tasa-arvoon on maassamme vielä pitkä matka. Monella opiskelijalla ei ole realistisia opiskelupaikkavaihtoehtoja sopivan etäisyyden päässä kotoa.

Lisäksi Mikkelissä ei järjestetä lisäopetusta muualla kuin Valteri Mikaelissa, minkä vuoksi toisinaan nuoria päätyy ammattiopistoihin liian heikolla osaamisella. Osa näistä nuorista ohjautuu etsivän nuorisotyön piiriin, mutta kompastuskivenä nähtiin palvelun vapaaehtoisuus; vaarana on, että nuoret vain ”häviävät”. Keskeinen kysymys onkin, miten tuoda etsivä nuorisotyö osaksi arkea jo peruskouluun ja siten madaltaa kynnystä yhteistyöhön myös peruskoulun päätyttyä?

 

Yhtenä perusopetuksen kehittämiskohteena esiin nousi eriyttämisen lisäämisen tarve yläkouluissa. Monet kokivat, että yläkouluihin pitäisi tarjota lisää tukea ja kannustusta jättää väljyyttä opetukseen ja rohkeammin vaihdella opiskeltavan aineksen laajuutta ja syvyyttä oppilaiden erilaiset oppimisedellytykset huomioiden. Eriyttämisen tulisi olla myös luonteva osa oppilaanohjausta.

Erityisenä huolenaiheena Mikkelin alueella nähtiin päihdeongelmat ja niihin kietoutuneet mielenterveyspulmat sekä mielenterveydellisesti oirehtivien ohjaus. Tämän todettiin olevan koko ajan kasvava ongelma, jonka äärellä oppilaitoksissa koetaan suurta neuvottomuutta. Mihin ohjata ja miten saada apu opiskelijalle oikea-aikaisesti? Entä ennakoiva työ? Tähän teemaan on syytä syventyä ja lähteä yhdessä hakemaan vastauksia seuraavissa foorumeissa. Lisäksi toivottiin tutustumista muualla toteutettuihin hyviksi havaittuihin käytännön toimintamalleihin, syventymistä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tilanteeseen sekä lisää tietoa siitä, kuka kuuluu vaativan erityisen tuen piiriin ja mitä koulutusmahdollisuuksia ja tukipalveluja on saatavilla järkevien matkojen päässä. Työstäminen teemojen äärellä jatkuu tulevissa kokoontumisissa - tervetuloa mukaan vetovoimaiseen kehittämistyöhön!

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson