Kummastelua Kuopiosta

4.10.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

Ohjaus on yhteistä työtä 3

 

Järjestyksessään kolmas yhteistyöfoorumi järjestettiin Ammattiopisto Luovin tiloissa yhteistyössä Oppilaitos-Vamos-hankkeen kanssa. Päivien aloitukseen olimme saaneet Aino Äikkään Itä-Suomen yliopistosta ja hän piti meille puheenvuoron Vaativan erityisen tuen opiskelijan osallisuudesta ja oman elämän suunnittelusta.

 

Työpajoissa keskusteltiin haasteellisesti työllistyvien poluista (Eija Tuovinen, Kuopion työllisyyspalvelut), siirtymästä sijais- ja jälkihuollosta opintoihin ja työelämään (Kari Tissari, sosiaaliohjaaja, Kuopio), nuorisopsykiatrian näkökulmista kouluun ja työelämään (Jyrki Airola, Alavan nuorisopsykiatria) sekä maahanmuuttajien tukemisesta kouluissa ja työelämässä (Gürhan Bayramogly, Helsingin diagonissalaitos VAMOS).

Yhteistyöfoorumi oli tässä muodossaan viimeinen, mutta toive toimijoiden säännöllisistä tapaamisista jäi elämään. Yhteisistä kokoontumisista ja keskusteluista on koettu olevan paljon hyötyä kaikille toimijoille. Tästä eteenpäin Kuopion Vetovoimalan yhteistyöfoorumit jalkautuvat Nivelvaihepilotin kehittämiseen. Samalla kutsummekin kaikki halukkaat mukaan rakentamaan NOPO-pilotista pysyvää toimintaa Kuopion alueelle – olkaahan kuulolla!

15.3.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

Ohjaus on yhteistä työtä 2

 

Kuopiossa toiseen yhteistyöfoorumiin osallistui viisikymmentä opetus- ja ohjausalan toimijaa. Osallistujat edustivat monipuolisesti eri toimijoita peruskoulusta, toiselta asteelta, etsivästä nuorisotyöstä, järjestö- ja hanketyöstä, TE-toimistosta, kaupungin vammaispalveluista sekä yksityiseltä sektorilta. Osallistujat saivat jälleen valita kaksi omaa työtään koskevaa työpajaa, joihin osallistuivat päivän aikana.

Pajojen aiheina olivat:

OPPILAITOS VAMOS -HANKE

Helsingin diakonissalaitos Vamoksen ja Savon ammattiopiston yhteishanke. Paikalla projektipäällikkö Liisa Pääkkönen kertomassa tammikuussa 2019 alkaneesta hankkeesta ja kehittämässä uutta osallistujien kanssa.


ERITYISOPISKELIJAN OMA OPISKELU- JA URAPOLKU

Esikoulusta peruskouluun, peruskoulusta jatko-opintoihin ja sieltä työelämään. Pete ja äitinsä kertomassa kokemuksiaan ohjauksesta eri nivelvaiheissa.


MONNI ONLINE -HANKE

Hankkeen tarkoituksena on, että oppilaan päättötodistuksen saaminen turvataan yhdistämällä tuettua etäopiskelua ja moniammatillisia lähitoimijoiden palveluja. Valteri Mäntykankaan opettaja Pasi Remes kertoo hankkeen kokemuksista ja kuinka Monni Online on toiminut Kuopiossa.


TE-TOIMISTO/OSAAMISEN KEHITTÄMISEN PALVELULINJA JA TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELULINJA

Paikalla Helmiina Haataja ja Marjaana Pitkänen-Pääkkönen kertomassa TE-toimiston palveluista, vastaamassa mietityttäviin kysymyksiin sekä ideoimassa uutta.

Lisäksi nuorisopsykiatrian ylilääkäri Eila Laukkanen oli kertomassa nuoren monialaisesta tukemisesta terveeseen kasvuun. Keskustelua käytiin runsaasti yhteistyöstä eri toimijoiden kesken jatkossa.

17.1.2019

VALMA-VERKOSTON PALAVERI

 

 

Savon ammattiopisto kutsui koolle VALMA-verkoston eri toimijoita Kuopiossa. Vetovoimala-hanke ja Ammattiopisto Luovi ovat vahvasti mukana toiminnassa. Palaverin tarkoituksena oli koota peruskoulujen opot saman pöydän ääreen kuulemaan lisää opintoihin hakeutumisesta. Paikalla oli Kuopion alueen peruskoulun opoja seitsemästä eri peruskoulusta sekä lisäksi Savon ammattiopiston ja Ammattiopisto Luovin VALMA-henkilöstöä, Oppilaitos-VAMOS -hankkeen henkilöstöä ja Tukeva säätiön henkilöstöä.

 

Alueen toimijoiden huolena oli, että peruskoulusta ohjataan hakemaan suoraan toiselle asteelle opiskelemaan, vaikkei nuori olisi koulunkäyntikykyinen. Tällöin nuorta palvelevampi paikka voisi olla esimerkiksi työpajatoiminta. Peruskoulun opoilta tuli toiveita asian edistämiseksi ja konkreettisia kehittämisideoita:

 • Toisen asteen nivelvaihe-opotoiminta (NOPO) Kuopion alueelle:

  • Vetovoimala-hankkeen Ninni Sormunen tarjoaa peruskoulun päättäville nivelvaiheen ohjausta lukuvuonna 2018-2019 ja 2019-2020. Ota yhteyttä mikäli tunnet nuoren, joka tarvitsee vahvistusta jatkosuunnitelmiin!

 • Peruskoulun jälkeiset muut vaihtoehdot -tempaus yläkouluihin tiedon jakamiseen nuorille

 • Peruskoulun vanhemmat toivoneet opasta, jossa olisi tietoa mitä vaihtoehtoja nuorille olemassa Kuopiossa:

  • Tätä varten Vetovoimala-hanke, Tukeva säätiö ja Kuopion nuorisopalveluiden etsivä nuorisotyö on tehneet keväällä 2019 "Mitäs sitten" -oppaan, jonka löydät täältä. Opas on ensimmäinen versio Kuopion toimijoista ja sitä päivitetään lukuvuonna 2019-2020.

 • Opoille koottu tiedosto, jossa peruskoulun päättäville eri palveluntarjoajat, toimijat, hankkeet yhteystietoineen: 

  • Tehty tiedosto yhteistyössä Savon ammattiopiston kokoamana keväällä 2019 ja lähetetty henkilökohtaisesti Kuopion alueen peruskoulun opoille.

30.11.2018

YHTEISTYÖFOORUMI

Ohjaus on yhteistä työtä

 

Kuopion ensimmäinen yhteistyöfoorumi starttasi käyntiin Puijonsarven kokoustiloissa reilun neljänkymmenen osallistujan voimin. Päivän tärkein anti oli palautteiden perusteella monipuolinen omaa työtä koskeva kattaus, verkostoituminen ja yhteistyön suunnittelu eri toimijoiden kanssa.

 

Puhujina Leena Ståhlberg avasi motivaatiotietoutta, Seija Kärki Savon ammattiopiston toimivaa opiskeluhuollon mallia ja Kristiina Paavola puhui tulosperusteisuudesta ohjaustyössä (KASPA Suomen Kasvupalvelun tuottajat ry). 

 

Lisäksi osallistujat saivat valita itselleen sopivan pajan neljästä vaihtoehdosta. Pajat olivat kehittäviä ja keskustelevia ja niiden aiheina olivat:

URAOHJAUKSEN MAHDOLLISUUDET JA UHKAT

Savon ammattiopisto Marjo Jalkala - Uraohjaus 2020 hanke


PÄIHDEPALVELUSÄÄTIÖ

Keskustelua asiakaskunnasta, ohjauskäytänteistä, yhteistyöstä ja paljon muusta


VAATIVA ERITYINEN TUKI
Ammattiopisto Luovi, Jaana Heikkinen - keskusteleva paja vaativan erityisen tuen hakijoista ja opiskelijoista sekä opintoihin hakeutumisesta


NEPSY-KOKEMUSASIANTUNTIJAN TARINA

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Mäntykankaan NEPSY-valmentaja ja toimintaterapeutti Birgitta Lönn-Korhosen sekä nuoren        NEPSY-valmennettavan näkökulmia

4.10.2018

KOULUTUS

Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa

"Oman elämän suunnittelun keskeisiä tekijöitä ovat tuen muotojen ja ohjaustarpeiden selvittäminen, monialainen yhteistyö, aikuisten arvot ja asenteet, nuoren vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen, nuorten vertaissuhteiden ja aikuinen-nuori-suhteen vahvistaminen sekä lähipiirin tuki erityisesti siirtymävaiheessa, nuoren omat toiveet ja haaveet huomioiden."

Kuopion koulutuspäivä toteutettiin Kuopion Männistössä Valteri Mäntykankaan tiloissa reilulle kolmellekymmenelle osallistujalle. Tutkijatohtori Henri Pesonen lähestyi osallisuuden teemaa kuuluvuuden tunteen (sense of belonging) käsitteen kautta ja kertoi, mitä koulussa voidaan tehdä kuuluvuuden tunteen tukemiseksi.

Kuuluvuuden tunne on yksilön kokemus omasta osallisuudestaan ja hyväksytyksi tulemisesta erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. Suuri merkitys kuuluvuuden tunteen kokemiselle on kouluilmapiirillä; rehtorin ja muun henkilökunnan arvot, asenteet ja suhtautuminen erilaisuuteen heijastuvat koko kouluyhteisöön. Inklusiivisilla opetus- ja koulunkäyntijärjestelyillä on myönteinen vaikutus kuuluvuuden tunteen syntymiselle ja vastaavasti segregoivat opetus- ja koulunkäyntijärjestelyt vaikuttavat kuuluvuuden tunnetta heikentävästi. 

Kuuluvuuden tunnetta edistäviä tekijöitä ovat arvostavat, tukevat ja lämpimät suhteet useisiin aikuisiin, aikuisten välinen tasa-arvo kouluyhteisössä sekä kunnioittava ja tukea antava kouluilmapiiri, jossa oppilaat kokevat olevansa kunnioitettuja, tuettuja ja tervetulleita kouluun. Kuuluvuuden tunteen kokemista voivat puolestaan heikentää heikko yksilöllistetty tuki, torjutuksi tuleminen ja kokemus erilaisuudesta. Siirtymävaiheessa tärkeää on kokemus yksilöllisen tuen saamisesta.

 

 • Perusopetuksessa erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen osaamista ja resursointia muualle kuin erityistehtävän saaneisiin kouluihin tulee edistää. 

 • Nivelvaiheen suunnittelu aloitetaan jo seitsemännen vuosiluokan aikana. Oppilailla, joilla on vaativan erityisen tuen tarpeita, on oltava mahdollisuus opinto-ohjaukseen ja työhönvalmennukseen. Opinto-ohjausta tulee vahvistaa jo perusopetuksessa ja sen tulee jatkua koko toisen asteen ajan.

 • Toisen asteen koulutuksen hakumenettely tulee olla tosiasiallisesti saavutettava myös vaativan erityisen tuen oppilaille.

 • Yhdenvertaisuuslaki (325/2014) korostaa kohtuullisten mukautusten toteuttamista vaativan erityisen tuen opiskelijan koulutuksen järjestämisessä. Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa tulee toteuttaa kohtuullisia mukautuksia ja tietoisuutta niiden mahdollisuuksista tulee lisätä.

Lue lisää: 

Sense of belonging for students with intensive special education needs. An exploration of students’ belonging and teachers’ role in implementing support. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159852/senseofb.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kehitettävää:

Vilkas puheensorina täytti Valteri Mäntykankaan koulutustilan, kun nelisenkymmentä opetus- ja ohjausalan ammattilaista kokoontui verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta.

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson