Jutustelua Jyväskylästä

6.9.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

Jyväskylän yhteistyöfoorumissa oli mukana 19 innokasta ja keskustelevaa nivelvaiheen toimijaa. Ilahduttavaa oli, että olimme saaneet varsin erityisopettaja- ja opo-painotteiseen porukkaan mukaan myös Kasvun maisema –hankkeen työntekijöitä sekä kasvatusohjaajia, joiden työ kouluissa kiinnosti monia.

Aluksi linjasimme Vetovoimalan viimeisen vuoden tavoitteet. Kerroimme, että tarkoituksena on koota tiiviimpi kehittäjäporukka, joka lähtee yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan uusien toimintatapojen jalkauttamista omissa työyhteisöissään. Sitten tutustuimme toisiimme ja purimme päällimmäisiä tunnelmia työkentältä. Sen jälkeen päivitimme Jyväskylän alueen nivelvaiheen karttaa yhdessä keskustellen. Keskustelua herätti mm. oppivelvollisuusiän päättymisen tulkinta ja palvelutarjonnan sudenkuopat. Kerroimme omasta Vetoapua –pilotistamme, joka herätti kuulijoissa paljon keskustelua. Koulupudokkuus ja psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukeminen tuntuu haastavan nyt kaikkialla.

Seuravaksi oli aika lähteä työskentelemään Vetoapua –pilotista nousseiden teemojen parissa. Jaoimme tilaan monisteet, joissa oli teemojen otsikot: 1.) Ajatuksia vertaistuesta ja ryhmäytymisestä, 2.) Opiskelun tukeminen ja kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, 

3.) Nuorten hyvinvoinnin tukeminen, 4.) Nuoren ja huoltajan sitouttaminen, 5.) Nuoren säännöllinen kohtaaminen ja

6.) Vanhemmuuden tukeminen). Jokainen kiersi kirjoittamassa ajatuksiaan teemoihin liittyen. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin kuuteen 3 – 4 hengen ryhmään. Ryhmät jatkotyöstivät teemoja valiten niistä parhaat ideat, jotka sitten esittelivät muille.

Lopuksi kerroimme jatkosta ja kalenteroimme seuraavan yhteistyöfoorumin (pe 31.1.). Sovimme, että työstämme ryhmätyöskentelystä nousseet ideat malliksi, jonka lähetämme jokaiselle osallistujalle. Lisäksi postitamme nivelvaiheen päivitetyn kartan. Kotiläksynä osallistujat esittelevät toimintamallin oman yksikkönsä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Tammikuun yhteistyöfoorumissa kuullaan, kuinka malli otettiin vastaan ja onko sitä jo mahdollisesti jalkautettu kouluissa.

Osallistujat olivat erittäin aktiivisia eikä taukoa maltettu pitää. Keskustelu

oli niin runsasta, että puheenvuoroja piti jakaa ja lopuksi jopa rajata.

Tunnelma foorumin päättymisen jälkeen oli innokas ja tuli tunne, että

nyt on kasassa toimiva sakki!

 

 

 

 

Vetovoimaisin terveisin,

Sanna & Sari

15.2.2019

KOULUTUS

Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa

Koulutuspäivän alussa käytiin läpi ajankohtaisia asioita vaativan erityisen tuen oppilaiden nivelvaiheeseen liittyen. Puhuimme muun muassa koulunkäyntikyvyn arvioinnista, koulupoissaolokyselyistä sekä psyykkisten oireiden lisääntymisestä yleisenä ilmiönä. Keskustelua käytiin myös siitä, mistä osa-alueista nuorten hyvinvointi koostuu ja kuinka koulu voi tukea nuorten hyvinvointia. Tutkitusti hyvinvoivat nuoret myös kiinnittyvät kouluun ja myöhemmin yhteiskuntaan.

 

Pääpuhujana koulutuksessa oli tutkijatohtori Sami Määttä, joka kertoi nuorten syrjäytymisen syistä. Koulutuksen keskeyttämiseen ja sen myötä mahdolliseen koulutukselliseen syrjäytymiseen vaikuttavat erityisesti kognitiiviset haasteet ja oppimisvaikeudet, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä motivaation puute. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat myös toisiinsa ja tuen riittävyys nivelvaiheessa ja etenkin uusien opintojen alussa on riskiopiskelijoiden kannalta erityisen tärkeää. Itseohjautuvuuden ja itsesäätelyn vahvistamisessa keskeistä on sosiaalinen tuki, mutta miten mahdollistaa se kaikille? Itseohjautuvuuden vahvistamiseksi on tärkeää tehdä nuorelle mahdolliseksi vaikuttaa omiin asioihin, opintoihin, päätöksiin, valintoihin - omaan elämään. Keskeistä on myös pystyvyydentunteen vahvistaminen korostamalla oppimista, tekemällä näkyväksi mitä on opittu sekä omaa etenemistä seuraamalla. Oppimisvaikeudet olisi tärkeää yksilöidä mahdollisimman tarkasti ja autettava oppijaa näkemään itsessään myös hyvää. Saimme kuulla esimerkkejä, miten yli 20-vuotiaille oli tehty selvityksiä, löydetty syitä kouluvuosien aikaisiin pulmiin ja tämän myötä oli voitu toimia korjaavasti ja rakentaa oppimisidentiteettiä uudelleen. Koskaan ei ole liian myöhäistä!

Epäonnistumisen pelko estää usein oppimista ja voi pahimmillaan syrjäyttää polulta. Heikko koulumenestys, ikätoverivalinnat, ongelmakäyttäytyminen ja muun muassa masennus voivat aiheuttaa syrjäytymistä. Joskus voi olla helpompi vältellä epäonnistumisia ja koulua kuin kohdata erilaisia tilanteita ja lähteä mukaan prosesseihin. Suhtautumistapaan voi vaikuttaa sekin, millainen oppijan minäkuva on kehittynyt ja kokeeko, että on yhtä hyvä kuin muut. Millainen käsitys sinulle rakentui peruskoulun aikana itsestäsi oppijana?

Sami Määtän puheenvuoron lisäksi kuulimme opintoihin hakeutumisesta erityisessä sekä vaativassa erityisessä tuessa. Erja Kaakkuriniemi perehdytti kuulijoita toimintakykyajatteluun sekä siihen, kuinka toimintakyvyn kuvaaminen voi toimia siirtymävaiheen tukena. Lopuksi kuultiin katsaus välineistä, jotka auttavat toimintakyvyn kuvauksessa nivelvaiheen ohjauksessa. Opimme kuinka nuoren osallisuutta, vahvuuksia ja tuen tarpeita kuvaavat Ruori ja Toimintakykyarvio.fi –palvelut tukevat tässä.

23.11.2018

YHTEISTYÖFOORUMI

Jyväskylän yhteistyöfoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa rakentamaan verkostoja erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ohjauksen kehittämiseen. Paikalla oli laaja nivelvaiheen ohjauksen osaajaverkosto pohtimassa vaativan erityisen tuen määrittelyä ja keskustelemassa ohjauspalveluiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista Jyväskylän alueella. Myös nuorten oma ääni pääsi kuuluviin kokemusasiantuntijan puheenvuorossa, jossa muistutettiin, ettei tarvi olla kuin yksi ihminen, joka näkee nuoren toimintarajoitteiden takana. Yhteisessä keskustelussa todettiin, että oppimisen haasteet ovat voitettavissa, kun tehdään yhdessä samaan suuntaan. ​

 

Kiitos Jyväskylä, tavataan taas 15.2. Vetovoimalan koulutuksessa! 
 

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson